IROP

Integrovaný regionální operační program

Pro programové období 2014-2020 má Česká republika k dispozici z evropských fondů částku přibližně 20,5 mld. EUR. Usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012 byly vymezeny operační programy pro aktuální programové období, kterých bude oproti minulému období méně – konkrétně se jedná o osm tematických operačních programů, dva speciální programy v oblasti rybářství a zemědělství, pět programů přeshraniční spolupráce, dva programy nadnárodní spolupráce a programy meziregionální spolupráce. Více informací lze nalézt na stránkách Strukturálních fondů.

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (Centrum) bylo rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj č. 69/2014 ze dne 30. dubna 2014 pověřeno plněním úkolů v Integrovaném regionálním operačním programu. Jedná se o jeden z osmi nových tematických operačních programů, jehož garantem a řídicím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR). Na základě článku 123, odstavce 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 Centrum pro regionální rozvoj České republiky vykonává v programu IROP funkci zprostředkujícího subjektu. Další informace a dokumenty lze nalézt na stránce programu IROP.

Na konci roku 2014 zveřejnilo MMR předběžný harmonogram vyhlašování prvních výzev v jednotlivých operačních programech, včetně programu IROP. Ten byl spuštěn v červenci 2015, kdy byly vyhlášeny první výzvy ve SC 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T a 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje.

Za jeden a půl roku od vyhlášení první výzvy z Integrovaného regionální operačního programu (IROP) Centrum pro regionální rozvoj kladně vyhodnotilo už přes 1000 žádostí o podporu za více než 16 miliard korun. IROP je aktuálně s alokací z fondů Evropské unie 126 mld. korun největším operačním programem v ČR a v lednu 2017 měl na kontě již 67 vyhlášených výzev.

Informace o plánu vyhlašování výzev naleznete v harmonogramu výzev (aktualizace k 21.11.2017):

Na stránkách IROP najdete také odpovědi na často kladené dotazy k programu dokumenty k IROP.

Upozorňujeme všechny žadatele a příjemce programu IROP, že dokumentaci prezentovanou jinými subjekty nemůže MMR ani Centrum kontrolovat, a tudíž nemůže garantovat jejich aktuálnost a věcnou správnost. Proto doporučujeme čerpat informace vždy z oficiálních zdrojů – webu IROP nebo strukturalni-fondy.cz.

KONTAKTNÍ ÚDAJE NA PRACOVNÍKY CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY PRO IROP NALEZNETE V SEKCI KONTAKTY IROP.