Informační materiály

Ing. Alice ADÁMKOVÁ , tel.: 225855358 / 703484780 , e-mail: alice.adamkova@crr.cz
Vojtěch BALATA , e-mail: vojtech.balata@crr.cz
Mgr. Tomáš BALCAR , tel.: 225855308 / 731697989 , e-mail: tomas.balcar@crr.cz
Ing. Ondřej BERKA , tel.: 565775122 , e-mail: ondrej.berka@crr.cz
A B C Č D Ď E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T Ť U V W X Y Z Ž
Vyčistit filtr

Absorpční kapacita

Synonyma:
Absorpce

Absorpční kapacita vyjadřuje míru schopnosti státu využít prostředky poskytované z fondů EU. Tento problém má řadu aspektů, především je to: 1. administrativní kapacita, tj. schopnost řídit programy hrazené z fondů EU v souladu s příslušnými pravidly a předpisy EU, 2. spolufinancování, tj. schopnost spolufinancovat projekty z domácích veřejných zdrojů a 3. zásobník projektů, tj. schopnost připravit s dostatečným předstihem kvalitní projekty, jež čekají na financování.

Rada Evropy

Synonyma:
Rada, Evropa

Jedná se o mezivládní organizaci se sídlem ve Štrasburku, jejímž cílem je (mimo jiné) chránit lidská práva, podporovat kulturní různorodost Evropy a bojovat proti sociálním problémům, jako jsou rasové předsudky a nesnášenlivost. Nepatří mezi instituce EU.

Dodatečná žádost o platbu

Dodatečná žádost o platbu představuje postup, kdy žádost o platbu vystavuje řídicí orgán / zprostředkující subjekt, a to zejména z důvodu odlišného posouzení postupu snížení způsobilých výdajů ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, orgánů finanční správy; pokud řídicí orgán akceptuje stanovisko jiného subjektu, doplácí příjemci část způsobilých výdajů, která mu byla v rámci kontroly žádosti o platbu snížena.

Místní akční skupina (MAS)

Synonyma:
maska, akční skupina

Místní akční skupinu (MAS) představuje místní společenství složené ze subjektů, které zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy (skupiny občanů, neziskové organizace, subjekty soukromé podnikatelské sféry, subjekty veřejné správy, obce, svazky obcí apod.), přičemž na rozhodovací úrovni nesmí ani veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin představovat více než 49 % hlasovacích práv. MAS navrhuje a provádí strategii místního rozvoje v souladu s čl. 32- 35 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. MAS může mít formu partnerství s právní subjektivitou, kdy se partneři spojí v rámci vytvoření společné struktury, nebo může mít formu partnerství bez právní subjektivity v rámci organizační složky právnické osoby na základě smluv mezi touto právnickou osobou a partnery. MAS v ČR sdružuje Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s., jež je partnerem na národní úrovni pro spolupráci s dalšími subjekty, jejichž činnost se dotýká rozvoje venkova.

Nebyly nalezeny žádné výsledky.